Šeštadienis, 2021-03-06, 1:14 AM
Labas, Svečias | RSS
Pagrindinis | FLESH MARKING INDUSTRY @ 2008 04 12 - Dark-Reality Forum | Mano profilis | Prisijungti
[ Nauji laiškai · Nariai · Forumo taisyklės· Paieška · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: BlackSister  
Dark-Reality Forum » Gothic Subculture/ Image / Fashion / Gothic Events / Gothic Arcitecture » Renginiai / Festivaliai / Šventės » FLESH MARKING INDUSTRY @ 2008 04 12
FLESH MARKING INDUSTRY @ 2008 04 12
CilisevData: Šeštadienis, 2008-04-05, 10:16 AM | Message # 1
Admin
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save1569
Statusas: Offline
"Flesh Marking Industry"

Tattoo/piercing/body-art event
electro / industrial / experimental

Grupës:

InlineseXterror - Graikija
(harsh / industrial / ebm / + fetish show)

2002 metais DV/H (George Houliaras) sukûrë projektà pavadinimu ZERSTORWUT, tais paèiais áraðë demo albumà [kuris taip ir neiðvydo dienos ðviesos], ir tais paèiais metais apleido ðá projektà. Sekanèius 4 savo gyvenimo metus DV/H paskyrë gyvo garso koncertø organizavimui Atënuose, tuo paèiu sukdamas plokðteles ávairiuose ðalies klubuose, kol galiausiai gráþo prie savo seniai pamirðto projekto ir pradëjo kurti naujas dainas. 2006 ZERSTORWUT pirmà kartà pasirodë gyvai Electro Prague festivalyje, Èekijoje. Po pasirodymo DV/H nusprendë skirti daugiau dëmesio muzikos kûrimui ir davë projektui naujà vardà - INLINE SEX TERROR. Per visus gyvavimo ir negyvavimo metus I.S.T. skambesiui darë átaka tokie atlikëjai kaip Einstuerzende Neubauten, Front 242, Skinny Puppy, Noisex, Converter ir kiti. 2008 metais kovo 28 DV/H ir jo vadovaujamas projektas apðildys savo ákvepëjus, electro industrial scenos grandus HOCICO per pasirodymà Graikijoje. Ðiø metø rugsëjá planuojamas iðleisti debiutinis INLINE SEX TERROR albumas B.I.T.C.H..

NortronX - Graikija
(experimental / industrial)

NORTON X yra naujai uþgimæs projektas, kurio prieðakyje stovi N, pogrindinës scenos gerbëjams geriau þinomas kaip NoiD. Ðis veikëjas pradëjo savo muzikinæ karjerà bûdamas vos 11 metø, ir jau 15 buvo ásitraukæs á keletà muzikiniø projektø. Sulaukæs 20 NoiD tapo kultinës black metal grupës Rotting Christ narys. Praëjus 7 bendro gyvenimo metams, N paliko grupæ ir patraukë á elektroninës muzikos pasaulá ieðkodamas naujø keliø saviraiðkai. Neuþilgo jis áraðë du albumus su ebm/industrial grupe Siva Six, kurie buvo iðleisti þymioje italø Decadence leidykloje. Ðiuo metu pagrindinë graiko veikla yra NORTON X projektas. Savo skambesá kûrëjas ávardija kaip triukðmingas industrial, kuriame netrûksta techno, electro, idm, breackore, jazz, ambient, ritual ir visokiø kitokiø elementø, padedanèiu jam ágyvendinti savo tamsiàsias apokaliptines vizijas.

Novus:UK - Anglija
(gothic / electro / industrial)

NOVUS:UK yra trijø þmoniø hard electro grupë ið Londono. Kolektyvo prieðakyje stovi þavioji Sarahjane (ex-Faithful Dawn), neseniai sëkmingai iðleidusi du solinius albumus: "Temperance" (Nightbreed Recordings) ir "You Are Here" (Darkbeat Records); programavimu rûpinasi triukðmo teroristas Jonathon Sharp (Bio-Tek, New Mand) ir Hexedence. Kartu ðis Londono trio kuria iðpuoselëtà ðokiø aikðtelës modernizmà. Neseniai grupë áraðë savo debiutiná albumà "Re-desingning The Future" (Rebco Records), kuris jau yra platinamas abipus Atlanto, CD ir LP pavidalu. Kritikai pavadino ðá naujàjá skambesá "novatoriðka stimuliuojanèio ritmo ir skaidraus it stiklas vokalo kombinacija". Artimiausiu metu NOVUS:UK pasirodys vienoje scenoje su tokiomis grupëmis kaip ANGELSPIT, BIRTHDAY MASSACRE bei PRIDE & FALL, tuo tarpu jø antras albumas jau pakeliui á áraðø studijà.

Juanita Is Dead - Lietuva
(experimental / industrial / psychedelic)

Afterparty:

DJ DV/H - Graikija
(ebm / industrial / tbm)
DJ SKD - Latvija
(tribal industrial / rhythmic noise / dark ambient)
DJ ILGAKASË - Lietuva
(electro industrial / power noise / + fire show)
DJ EGK - Lietuva
(ebm / hard electro / futurepop)
Special video projekcijos VJ. TOKIKU

+dovanos..
+Tattoo,Piercing ir Grupiu atributika(dovanu kiekis ribotas)

Iðankstiniai bilietai parduodami Tattoo piercing centre Drakono þenklas, Vilniaus g. 45, Vilnius,Tel.+370 5 2614064


Cogito ergo sum
 
BlackSisterData: Šeštadienis, 2008-04-05, 9:54 PM | Message # 2
Lord Of Darkness
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save3128
Statusas: Offline
Na as planuoju eit i sita rengini... nes atrodo tikrai viliuojanciai vien del zodziu pirsingas ir tattoo biggrin

Mur mur mur mur
( Momento mori )
 
Ledi_LacrimaeData: Šeštadienis, 2008-04-05, 11:45 PM | Message # 3
Besidominantis
Grupė: Narys
Žinutės: Save46
Statusas: Offline
Manau teks apsilankyti... Jei tik nepristigs pinigų biggrin
 
AguData: Pirmadienis, 2008-04-07, 11:07 AM | Message # 4
Tamsos angelas
Grupė: Tamsioji siela
Žinutės: Save334
Statusas: Offline
Kadangi tenka rinktis tarp kunigundos ir FMI,renkuosi kungunda cool

I'm not afraid of being sick.I'm more afraid of being well
 
BlackSisterData: Sekmadienis, 2008-04-13, 10:50 AM | Message # 5
Lord Of Darkness
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save3128
Statusas: Offline
Labai geras tusas buvo... kai nuo n-18 buvo visai kitas reikalas... ir suorganizuota gerai... Juanita is Dead kaip niekai gerai pavare up kitos grupes irgi gerai pasiruode, na tikrai renginis super buvo... cool respect tik gaila kad as nelaimejau tattoo ir pirsingo <_< gaila kad pas mus tik tokiu renginiu mazai buna... <_<
bet tikiuosi dar sulauksim tokiu renginiu daugiau... biggrin


Mur mur mur mur
( Momento mori )


Žinutė redaguota: BlackSister - Sekmadienis, 2008-04-13, 10:53 AM
 
KorjaData: Antradienis, 2008-06-03, 3:42 AM | Message # 6
Praeivis
Grupė: Narys
Žinutės: Save10
Statusas: Offline
jo JiD tikrai pavare ahhaha

We Are More Than Dead
 
BlackSisterData: Antradienis, 2008-06-03, 5:35 PM | Message # 7
Lord Of Darkness
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save3128
Statusas: Offline
nu kas pasake, bet istikruju gerai JiD gerai pavare... geriau negu Muse klube...

Mur mur mur mur
( Momento mori )
 
BlackSilverData: trečiadienis, 2008-07-23, 2:08 PM | Message # 8
Besidominantis
Grupė: Tamsioji siela
Žinutės: Save51
Statusas: Offline
daug kas sake, kad renginys nenusiseke.....
nu ka ash zhinau....man labai patiko!!!!! MEGA RESPEKTAS grupei JID!!!!!!


"Мы, дети из ада..Нам солнца не надо..
Слезами напьемся..Смеёмся..
Нас трогать не надо..
И к вам, как награда..Наш смех донесется..Из ада"
 
Dark-Reality Forum » Gothic Subculture/ Image / Fashion / Gothic Events / Gothic Arcitecture » Renginiai / Festivaliai / Šventės » FLESH MARKING INDUSTRY @ 2008 04 12
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Dark-Reality © 2021