Šeštadienis, 2021-03-06, 0:46 AM
Labas, Svečias | RSS
Pagrindinis | Biblija, evangelijos - Dark-Reality Forum | Mano profilis | Prisijungti
[ Nauji laiškai · Nariai · Forumo taisyklės· Paieška · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Dominus_terran  
Dark-Reality Forum » Religija / Paranormal Activity » Religija » Biblija, evangelijos
Biblija, evangelijos
CilisevData: Šeštadienis, 2008-04-05, 9:45 AM | Message # 1
Admin
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save1569
Statusas: Offline
ka manot apie siuos mokslines fantastikos kurinius? idesiu pora citatu is biblijos:

Þyd 10:28. Jeigu kas nors pamina po kojø Mozës Ástatymà, tas be jokio pasigailëjimo turi mirti, dviem ar trims liudytojams paliudijus.

2Krn 15:13 O jeigu kas nenorëtø ieðkoti Vieðpaties, Izraelio Dievo, ar bûtø maþas ar didelis, vyras ar moteris, turi bûti nubaustas mirtimi.

Ást 13:6 Jei tave gundytø kas nors, net jei tai bûtø tavo brolis ar sûnus tavo motinos, net jei tai bûtø tavo paties sûnus ar duktë, ar þmona, kurià myli, ar artimiausias bièiulis, sakydamas: „Eime – garbinkime kitus dievus“, – kuriø nei tu, nei tavo protëviai nesate paþinæ,
Ást 13:8 nesutik su tokiu asmeniu ir jo neklausyk. Jam nei gailesèio, nei uþuojautos neparodyk ir jo kaltës nenuslëpk.
Ást 13:9 Uþmuðkite já. Tebûna tavo ranka pirmoji pakelta prieð já, baudþiant já mirtimi, o po tavæs visø kitø þmoniø rankos.

Ást 13:12 Jei kuriame ið miestø, Vieðpaties, tavo Dievo, tau duotø gyventi, iðgirsi,
Ást 13:13 kad iðëjo ið tavæs keletas niekðø ir suvedþiojo miesto gyventojus, sakydami: „Eime ir garbinkime kitus dievus“, – kuriø jûs nepaþinote,
Ást 13:15 tu iðþudysi to miesto gyventojus kalaviju, visiðkai sunaikinsi miestà ir visa, kas jame, – net galvijus iðþudysi kalaviju.

Ið 31:14 Todël turite laikytis ðabo nes jis yra jums ðventa diena. Kas já iðniekintø, bus nubaustas mirtimi. Kas jo metu bet kà dirbtø, bus iðgaiðintas ið tautos.

Sk 15:32. Izraelieèiai, bûdami dykumoje, uþtiko þmogø, renkantá malkas ðabo dienà.
Sk 15:35. Tada Dievas tarë Mozei: "Tas þmogus turi bûti nubaustas mirtimi. Visa bendrija turi uþmuðti já akmenimis uþ stovyklos".
Sk 15:36. Visa bendrija iðvedë já uþ stovyklos ir uþmuðë akmenimis, kaip Dievas buvo Mozei ásakæs.

Kun 20:10 Jei vyras svetimauja su iðtekëjusia moterimi, nusikalsdamas svetimavimu su artimo þmona, abu - svetimautojas ir svetimautoja - turi bûti nubausti mirtimi.

Ást 22:20 Taèiau jei ðis kaltinimas yra tiesa, – jei ásitikinta, kad mergina nebuvo mergelë,
Ást 22:21 – tada mergina bus iðvesta prie jos tëvo namø durø, ir jos miesto vyrai uþmuð jà akmenimis.

Kun 20:13 Jei vyras sugultø su vyriðkiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iðkrypimu – jie uþsitraukë kraujo kaltæ.
Kun 20:16 Jei moteris eina prie gyvulio turëti su juo lytinius santykius, uþmuði tà moterá ir tà gyvulá – jie turi bûti nubausti mirtimi, nes uþsitraukë kraujo kaltæ.

Mt 18:6 O kas papiktintø vienà ið ðitø maþutëliø, kurie mane tiki, tam bûtø geriau, kad asilo sukamø girnø akmuo bûtø uþkabintas jam ant kaklo ir jis bûtø paskandintas jûros gelmëje.

Kun 24:16 Kas piktþodþiautø Vieðpaties vardui, bus nubaustas mirtimi. Visa bendrija uþmuð piktþodþiautojà akmenimis. Ateivis ar kraðto gyventojas, piktþodþiaujantis, turi bûti uþmuðtas.

Kun 24:14 "Iðvesk uþ stovyklos piktþodþiautojà, teuþdeda rankas jam ant galvos visi girdëjusieji ir teuþmuða já visa bendrija akmenimis.
Ást 13:10 Uþmuðk já akmenimis, nes jis stengiasi nuvilioti tave nuo Vieðpaties, tavo Dievo, kuris iðvedë tave ið Egipto þemës, ið vergijos namø.

Pr 38:9 Bet Onanas, þinodamas, kad palikuonis nebus jam, kada tik susieidavo su brolio þmona, iðliedavo savo sëklà ant þemës, nes nenorëjo duoti savo broliui palikuonio.
Pr 38:10 Kà jis darë, buvo nedora Vieðpaties akyse. Dievas ir jam atëmë


Cogito ergo sum
 
kinra-venaData: Sekmadienis, 2008-04-06, 8:37 PM | Message # 2
Pusiau vampyras
Grupė: Moderatorius
Žinutės: Save652
Statusas: Offline
Kažkaip man neatrodo verta tai skaityti.kelios perskaitytos eilutės-visisškas šlamštas.Beto,jėzus man labiau primena ne šventąjį,o kraujo ištroškusį tironą smile nors turiu ir kitą versiją,kad jėzus niekuo dėtas žmogelis,atpirkimo ožys,kuriam bažnyčia pripaišė savo tiesas.

Aš jau buvau nustėrusiais lapais, žiūrejau į vandenį
Aš jau mačiau, kaip laša žvaigždem iš akių
Aš jau girdėjau, kaip klykiančios gervės neria ir prigeria
Aš jau jaučiau kas yra neramu
 
CilisevData: Pirmadienis, 2008-04-07, 11:14 AM | Message # 3
Admin
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save1569
Statusas: Offline
Na,noretusi suzinoti kodel gi jis kraujo istroskes tironas,tavo manymu?As suprantu,kad apie Vlada Cepsha galima taip sakyt,kadangi jis tikrai buvo kraujo tironas,bet Jezus kodel-nesuprantu.....Galbut panioji tai viska su viduramziais?Na,viduramziu religija nieko neturi bendro,ten tikrai buvo kraujo religija,kadangi milijonus zmoniu uzkankino,sudegino,pakore,paskandino ir t.t. Sventoji Inkvizicija.

Cogito ergo sum
 
kinra-venaData: Pirmadienis, 2008-04-07, 3:57 PM | Message # 4
Pusiau vampyras
Grupė: Moderatorius
Žinutės: Save652
Statusas: Offline
nes sprendžiant iš visų jo įsakymu ir t.t jo dažniausias vartotinas žodis "bausti mirtimi",bet jai ,kaip sakiau,tai kurta ne jo,o visos bažnyčios,tai jau kitas reikalas.

Aš jau buvau nustėrusiais lapais, žiūrejau į vandenį
Aš jau mačiau, kaip laša žvaigždem iš akių
Aš jau girdėjau, kaip klykiančios gervės neria ir prigeria
Aš jau jaučiau kas yra neramu
 
SerpentData: Pirmadienis, 2008-05-26, 10:07 PM | Message # 5
Vampyras
Grupė: Tamsioji siela
Žinutės: Save1027
Statusas: Offline
Jehova yra grieztas ir rustus dievas :] kurio istatymai yra absoliutus. Bent jau zydai tuo gyvena :]

Quod superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod est superius, ad perpetranda miracula rei unius.
 
NordData: Penktadienis, 2008-05-30, 6:47 PM | Message # 6
Tamsos angelas
Grupė: Moderatorius
Žinutės: Save2615
Statusas: Offline
Neskaičiau biblijos.
Tik citatas seniai mokykloje, ir tai buvo vos ne kančia.


Access denied... Enjoy.

Idiotic pervert, damn you!

 
BlackSisterData: Šeštadienis, 2008-05-31, 4:17 PM | Message # 7
Lord Of Darkness
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save3128
Statusas: Offline
as taip pat neskaiciau... ir neskaitysiu... ir net netraukia... viena karta perskaiciau mokykloj citata, nes mokytoja paprase, uzteko... daugiau nenoriu...

Mur mur mur mur
( Momento mori )
 
VelionaData: Šeštadienis, 2008-05-31, 4:23 PM | Message # 8
Lord Of Darkness
Grupė: Tamsioji siela
Žinutės: Save1267
Statusas: Offline
jei nebūtų ką skaityt,skaityčiau.bet kadangi yra daug įdomesnių knygų...nesiruošiu

imagine...
 
BlackSisterData: Šeštadienis, 2008-05-31, 4:29 PM | Message # 9
Lord Of Darkness
Grupė: Administratorius
Žinutės: Save3128
Statusas: Offline
aj man uztenka per tv paziuret kaip kiekviena karta rodo apie jezu velyku diena ligtais... ir per visus kanalus beveik... fu... minute uztenka paziuret ir geriau eit pamiegot...

Mur mur mur mur
( Momento mori )
 
VelionaData: Šeštadienis, 2008-05-31, 4:36 PM | Message # 10
Lord Of Darkness
Grupė: Tamsioji siela
Žinutės: Save1267
Statusas: Offline
na gal visai įdomu ten smile nežinau tik kas tiksliai ten daroma

imagine...
 
esotericData: Ketvirtadienis, 2010-04-08, 6:40 PM | Message # 11
Besidominantis
Grupė: Narys
Žinutės: Save41
Statusas: Offline
Biblija man, tai toks baisiausiai nuobodus skaitalas, kuriame nėra anei kiek logikos nerasta.

And I, should contemplate this change, to ease the pain...
 
RuskaData: Ketvirtadienis, 2010-05-06, 10:08 AM | Message # 12
Besidominantis
Grupė: Narys
Žinutės: Save66
Statusas: Offline
Veliona - jei turėjai omeny filmus, tai jų geriau paieškojus visai įdomių galima atrast. Žinoma, nereikia žiūrėti viso televizijos siūlomo šlamšto. Hm, biblija....Kažkada įdomumo dėlei buvau pasiėmusi skaityti Senąjį Testamentą. Nei pusės neįveikiau....Kiek skaičiu, buvo pasakojama apie Dievo tarnus (ar panašiai), kaip jie keliavo iš vieno miesto į kitą, kaip suslaukė 12 ar daugiau vaikų, kaip jų vaikai susilaukė savo vaikų ir mylėjo Dievą ir t.t. Nepasirodė įdomiausias skaitalas, manau, galima rasti įdomesnės veiklos.

Susiprotėk, o Širdgėla, prisėsk, raminkis.
Šaukeisi Vakaro; tai šit jo artuma:
Atmosfera tamsi nuleis ant miesto miglą,
Ramybę kam, kam liūdesį paskleisdama.
 
esoteric3443Data: Pirmadienis, 2010-05-17, 6:41 AM | Message # 13
Praeivis
Grupė: Narys
Žinutės: Save14
Statusas: Offline
Taip, žinoma, kad galima. smile

ir staiga viskas padingo. ;| užknisa
 
RuskaData: Pirmadienis, 2010-05-17, 1:05 PM | Message # 14
Besidominantis
Grupė: Narys
Žinutės: Save66
Statusas: Offline
Juolab, kai kažkam egzaminai lipa ant nosies. biggrin

Susiprotėk, o Širdgėla, prisėsk, raminkis.
Šaukeisi Vakaro; tai šit jo artuma:
Atmosfera tamsi nuleis ant miesto miglą,
Ramybę kam, kam liūdesį paskleisdama.


Žinutė redaguota: Ruska - Pirmadienis, 2010-05-17, 1:06 PM
 
kinra-venaData: Penktadienis, 2010-07-16, 7:26 PM | Message # 15
Pusiau vampyras
Grupė: Moderatorius
Žinutės: Save652
Statusas: Offline
Ko gaila tai ,kad daug evangelijų neišliko, o esamos buvo iškraipytos arba tiesiog prarado prasmę verčiant į kitas kalbas...
Plius Bažnyčios teisė, kurios pagrindai buvo sukurti viduramžiais, labai pakeitė sistemą, pagrindinius krikščonybės tikslus. Nes viduramžiais Bažnyčia buvo orientuota į galios ir turtų kaupimą,pats celibatas buvo įvestas tik tam, kad dvasininkų palikuonys nepaveldėtų jų žemės...taigi kažkaip per 2000 metų viskas labai iškrypo.
Pats naujasis ir senasis testamentas man yra kaip diena ir naktis...
so nieko prieš Dievą neturiu, atvirkščiai, esu katalikė, bet pati sistema man nepriimtina.


Aš jau buvau nustėrusiais lapais, žiūrejau į vandenį
Aš jau mačiau, kaip laša žvaigždem iš akių
Aš jau girdėjau, kaip klykiančios gervės neria ir prigeria
Aš jau jaučiau kas yra neramu
 
Dark-Reality Forum » Religija / Paranormal Activity » Religija » Biblija, evangelijos
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Dark-Reality © 2021